Politica de privacitat

Política de privacitat

 

Amb la finalitat de complir amb el Reglament General de Protecció de Dades  UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, en aquest apartat s’exposen de manera clara i directa la manera com es gestionen les dades personals que es mostren a través d’aquesta pàgina web així com altres dades d’interès sobre els tractaments de dades personals a càrrec del responsable del tractament.

 • Identificació del Responsable del tractament

GIROLINGUA S.L. amb CIF B17860610 i domicili social a Cr. Claudi Girbal, 23 BX 2 D de Girona 17003 (Girona) i correu electrònic girolingua@girolingua.cat, com a responsable d’aquesta pàgina web i de conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, ha posat en pràctica les corresponents polítiques, mitjans, i els procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris.

 • Finalitat del tractament


L’objecte de la pàgina web és posar a disposició dels usuaris d’Internet tota aquella informació bàsica sobre els serveis que ofereix GIROLINGUA S.L. com poden ser activitats, esdeveniments, dates d’interès, promocions de matriculació, i en general tota aquella informació vinculada amb les activitats que ofereix l’acadèmia.

 

A través d’aquesta pàgina web es preveu la recollida de dades personals a través de diferents formularis amb la finalitat de portar a terme diversos tractaments:

 

 • Gestionar de manera telemàtica les inscripcions dels interessats/des al curs d’idioma pel que s’hagin interessat.

 

Girolingua S.L. recull les dades personals d’aquells interessats i interessades que decideixen realitzar la preinscripció de manera online, tal i com habilita la nostra pàgina web, amb la finalitat de gestionar la matrícula a les classes d’idiomes que imparteix l’acadèmia. De la mateixa manera, s’utilitzen les dades personals, recollides a través del formulari, amb una finalitat administrativa per tal de gestionar la distribució dels alumnes i marcar un calendari conforme al nombre d’inscrits. Les dades personals recollides a través del formulari seran conservades durant el termini legal per poder fer front a possibles reclamacions i per a poder complir amb les obligacions legals com a responsable.

 

 • Acceptació dels drets d’imatge

 

Juntament amb el formulari d’inscripció online hi ha la possibilitat de que l’interessat/da doni el seu consentiment a Girolingua S.L. en relació al seu dret d’imatge amb la finalitat que l’acadèmia pugui fer fotos i/o vídeos durant les classes en que l’interessat/da s’hagi inscrit i posteriorment publicar-les a la pàgina web i xarxes socials propietat de la mateixa amb finalitats comercials. Aquestes dades personals seran conservades fins que l’interessat/da en sol·liciti la seva supressió, o bé, en el cas de les publicacions, que interposi el seu dret a l’oblit.

 • Poder gestionar les consultes que rebem a través del formulari de contacte dels usuaris i usuàries.

 

Les dades personals que recollim a través del calendari de contacte s’utilitzaran senzillament per aquesta finalitat, és a dir, per poder contactar i respondre dubtes que els mateixos usuaris ens hagin demanat. Les dades personals recollides es conservaran durant el termini de 4 anys en el correu electrònic propietat de Girolingua S.L. i posteriorment seran eliminades sense perjudici de la possibilitat de que l’usuari interposi els seus drets com a interessat/da.

 

 • Recollida de currículums perquè els interessats/des puguin formar part en el procés de selecció de l’empresa.

 

Recollim els currículums VITAE que ens envien les persones interessades a treballar amb nosaltres amb la finalitat de tenir-les en compte en els processos de selecció que es portin a terme dins de l’empresa per tal d’avaluar les seves característiques acadèmiques i professionals en funció dels llocs de treball lliures o de nova creació. Les dades personals es conservaran durant el termini d’un any per tenir-les en compte en els diferents processos de selecció que puguin donar-se durant aquest interval de temps, eliminant-les de la nostra base de dades finalitzat aquest període.

 

 • Realitzar comunicacions promocionals i comercials sobre ofertes i serveis que ofereix Girolingua S.L. sempre que l’usuari ho hagi consentit expressament.

 

Sempre i quan l’interessat ho hagi consentit expressament, Girolingua S.L. utilitzarà les seves dades personals de contacte per tal de poder comunicar-li informació sobre promocions, ofertes i activitats que cregui que puguin ser del seu interès. Les dades personals seran conservades fins que l’interessat s’oposi al seu tractament o sol·liciti la supressió de les mateixes.

 

 • Base jurídica del tractament

 

La base que legitima cadascú dels tractaments mencionats a l’apartat anterior és:

 

 1. Una relació precontractual.
 2. El consentiment exprés de l’interessat/da
 3. El consentiment exprés de l’interessat/da.
 4. El consentiment exprés de l’interessat/da.
 5. El consentiment exprés de l’interessat/da.

 

 • Política de protecció de dades dels menors d’edat

 

En compliment de la normativa aplicable, per procedir al tractament de dades de menors de 14 anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors legals.

 

 • Imatges presents a la pàgina web

 

S’informa a l’usuari que les imatges que apareixen a la pàgina web poden ser objecte d’identificació de les persones fotografiades i que les mateixes s’han publicat de manera legítima i amb el consentiment de l’interessat/da, o bé, del representant legal corresponent. No obstant, Girolingua S.L. l’informa que si es reconeix en alguna de les fotografies o vídeos publicats a la pàgina web i no desitja aparèixer-hi, preguem que ens ho comuniqui a través de la direcció de correu electrònic girolingua@girolingua.cat, adjuntant còpia del document acreditatiu de la seva identitat i referenciant l’apartat de la pàgina web on es troba la imatge o vídeo en el que apareix. En el cas de menors de 14 anys, la sol·licitud ha de realitzar-la el pare, la mare o el tutor legal.

 

 • Destinataris i transferències internacionals

 

Les dades personals no seran cedides a tercers amb excepció de que una obligació legal així ho determini.

 

 • Videovigilància

 

Girolingua S.L. és la responsable de les imatges gravades per la càmera de videovigilància present a les seves instal·lacions amb la finalitat de mantenir la seguretat de les persones i sobretot dels alumnes menors d’edat que entren i surten de l’acadèmia. Les imatges de seguretat es conservaran durant el termini de 30 dies amb excepció de que els cossos i forces de seguretat sol·licitin la conservació de les imatges durant més temps degut al succés d’un possible incident o investigació en curs. La base legítima sobre la que recau el tractament de les imatges gravades per la càmera de videovigilància està subjecte a l’interès legítim del responsable per mantenir la seguretat. Les dades personals no seran cedides a tercers excepte en els casos que s’hagin de lliurar a les forces i cossos de seguretat competents per tal de facilitar la seva investigació. Girolingua S.L. l’informa que vostè té dret a sol·licitar l’accés a les imatges gravades per la càmera de videovigilància i

 

 • Drets dels interessats

 

Els usuaris o interessats podran dirigir-se a GIROLINGUA S.L. com a responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets.

 

Com a interessat, ha de saber que té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment; no obstant, se l’informa que la retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada d’aquest.

 

Així doncs, a continuació es detallen els drets que l’usuari o interessat pot interposar:

 

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GIROLINGUA S.L. es tracten dades personals que la concerneixen, o no.

 

 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre d’altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

 

 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

 

 • Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. Girolingua S.L. deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

 

 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

  Aquests drets es poden exercir de la manera següent:

 

Es podran sol·licitar models per formular els seus drets així com per demanar la seva execució a través del correu electrònic girolingua@girolingua.cat, o bé, dirigint-se directament a GIROLINGUA S.L. – Cr. Claudi Girbal, 23 BX 2 D de Girona 17003 (Girona)

 

S’informa que qualsevol interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

 • Xarxes socials

S’informa a l’usuari que Girolingua S.L. està present a les següents xarxes socials: Facebook i Twitter, amb la finalitat de publicar projectes, vídeos i fotografies de les activitats realitzades pels alumnes. Així doncs, el tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials de les pàgines oficials de Girolingua S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Girolingua S.L. tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo de notícies informatives i/o serveis de l’acadèmia així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Tanmateix, Girolingua S.L. es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

Girolingua S.L. realitzarà les següents actuacions a través de les xarxes social:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil d’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina web propietat de l’acadèmia.
 • Publicació de fotos i vídeos dels alumnes de l’acadèmia.
 • Enviar missatges personals i individuals mitjançant la xarxa social.
 • Actualitzacions de l’estat del perfil de la xarxa social que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L’usuari, una vegada s’hagi unit a la xarxa social de Girolingua S.L., podrà publicar comentaris, enllaços, imatges, fotos o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, haurà de ser el titular d’aquests, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o tenir el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotos, vídeos o qualsevol altra informació que sigui susceptible d’atemptar contra la moral, la ètica, els drets humans o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o a la llei. En aquests casos, Girolingua S.L. es reserva el dret a retirar d’immediat el contingut, poden sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

Girolingua S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat l’usuari.

L’usuari haurà de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per això al mateix temps és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que puguin publicar-se en la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de Girolingua S.L. però si que estaran a la xarxa social.

Publicitat

Girolingua S.L. utilitzarà la xarxa social per a fer publicitat dels seus serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Girolingua S.L. per a que també ells puguin estar informats de la seva activitat.

A continuació es detalla l’enllaç a la política de privacitat de les Xarxes Socials:

*Facebook:   https://www.facebook.com/privacy/explanation

*Twitter: https://twitter.com/es/privacy

 •  Mesures de Seguretat

Girolingua S.L. responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades i compromeses al secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web.

Igualment, Girolingua S.L., es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament General de Protecció de Dades.

 • Modificació de la Política de Protecció de Dades

Girolingua S.L. es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització (SETEMBRE 2018), tot això sense perjudici del compromís a informar de qualsevol informació relacionada amb el tractament de les dades personals, per part de Girolingua S.L., que poden afectar directament als interessats o usuaris.